Om byalaget  

Föreningen har till ändamål att verka för en positiv utveckling av Sandviks samhälle till gagn för permanent och fritidsboende och värna om den särprägel som är utmärkande för Sandvik med avseende på dess kulturella profil och omgivningar med höga skönhetsvärden. Verksamheten skall syfta till att genom bevakning och remissyttranden stödja Sandviksborna gentemot övergripande kommunala och privata intressen och skall främst inriktas på frågor som rör samhällsservice, turism, affärs- och industrietableringar.

Några hållpunkter under året.

Medlemsavgift betalas till Plusgiro nr 440966-0. Alternativt Swish: 123 494 0979.  Ange: Fastighetsbeteckning, namn samt mobilnummer vid inbetalning.

Styrelsen 2024

Sekreterare: Gösta Ståhl

gosta.stahl@sandviksbyalag.se 

Kassör: Per Thege

kassor@sandviksbyalag.se

Ledamot: EwaBritt Svensson ewabritt.svensson@sandviksbyalag.se

Ledamot: Susanne Engström-Jacobsson

susanne@sandviksbyalag.se

Ordförande: Jan-Olof Erlandsson

janolof@sandviksbyalag.se

     

             

Adjungerad: Eva-Lotta Dah

evalotta.dahl@sandviksbyalag.se


Suppleant: Per Peterson

per.peterson@sandviksbyalag.se 


Valberedning 2024

Ronny Cedertorn


Stefan Johansson